Voorwaarden

Voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Gejo GmbH (hierna te noemen; Gejo) optreedt als producent, verkoper en leverancier van goederen en diensten, in de meest ruime zin van het woord, jegens zijn wederpartij (hierna: 'Afnemer'), en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

1.2 Algemene voorwaarden waarnaar door Afnemer wordt verwezen, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Gejo aan Afnemer zijn bevestigd.

Artikel 2 Overeenkomsten
2.1 Alle offertes van Gejo zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding door Afnemer bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, dan heeft Gejo het recht om dat aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan dan komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door Gejo.

2.3 De in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtopgaven en dergelijke vermelde gegevens geven slechts een algemene aanduiding van de beschreven producten en zijn voor Gejo niet bindend.

2.4 Mondelinge toezeggingen door een ondergeschikte van Gejo binden Gejo niet dan nadat en voorzover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Prijs

3.1 De door Gejo opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op levering af fabriek, behoudens voorzover in deze voorwaarden anders is bepaald. Onder af fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van Gejo. De minimale bestelwaarde is 35 euro excl. BTW. Vanaf 100 euro excl. BTW. leveren wij spel- en verbruiksmateriaal franco thuis. Bij meubilair- en/of bouwmodules berekenen wij vrachtkosten.

3.2 Indien zich na het moment waarop de overeenkomst is aangegaan kostprijsverhogingen aan de zijde van Gejo voordoen, bijvoorbeeld tengevolge van wijzigingen van heffingen, rechten, accijnzen, grondstoffen en/of valuta, dan is Gejo gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
3.3 In het geval van lid 2 is Gejo bevoegd leveringen te weigeren, indien zij van Afnemer redelijkerwijs mag aannemen dat hij de overeenkomst niet overeenkomstig de wijziging zal nakomen.

3.4 Gejo heeft te allen tijde het recht om, alvorens te leveren of de levering voort te zetten, van Afnemer te verlangen dat deze genoegzame zekerheid jegens Gejo stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Gejo, bij gebreke waarvan Gejo gerechtigd is om de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4 Levering
4.1 De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:

- de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

- de dag van ontvangst door Gejo van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;

4.2 Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk -week.

4.3 Overeengekomen levertijden zullen door Afnemer nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Gejo derhalve uitdrukkelijk, schriftelijk in gebreke te worden gesteld en zal aan haar een redelijke termijn worden gegund om alsnog te leveren.

4.4 Bij niet-tijdige levering heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag door hem de ontvangst en betaling worden opgeschort, zulks behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de kant van Gejo.

4.5 De goederen worden beschouwd als zijnde geleverd zodra zij de opslagplaats hebben verlaten.

4.6 Afnemer draagt er zorg voor dat alle noodzakelijke veiligheids­ en andere voorzorgsmaatregelen en voorschriften inzake het milieu door hem en door het personeel, van wie hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in acht worden genomen.

4.7 Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de goederen af te nemen, dan dient hij alle daarmee gemoeide kosten, zoals opslag, aan Gejo te vergoeden.

Artikel 5 Deelleveringen
5.1 Gejo is te allen tijde gerechtigd om in gedeelten te leveren.

5.2 Indien is overeengekomen dat de levering van de goederen in gedeelten, al dan niet op afroep plaatsvindt, wordt iedere levering als één afzonderlijke leveringstransactie beschouwd, met alle daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen van dien.

5.3 Als gevolg van het in lid 2 bepaalde, vindt betaling van de afzonderlijke deelleveringen plaats binnen dertig dagen na de factuurdatum van elke afzonderlijke deellevering, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.

5.4 In het geval van lid 2 is Afnemer verplicht iedere afzonderlijke deellevering terstond te aanvaarden.

5.5 Afroeporders worden afgeroepen binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijnen.

5.6 Indien Afnemer enige deellevering niet tijdig betaalt, dan heeft Gejo het recht verdere leveranties op te schorten, totdat Afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Voorts kan Gejo de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en/of schadevergoeding vorderen zonder dat ingebrekestelling is vereist.

5.7 Indien de nog te leveren goederen door Gejo nog niet zijn gefabriceerd of zijn ingekocht, wordt de schadevergoeding gefixeerd op dertig procent van de koopsom van de nog af te leveren gedeelten.

Artikel 6 Risico en transport
6.1 De goederen zijn vanaf het moment dat zij geleverd zijn voor risico van Afnemer, ook ingeval van franco levering.

6.2 Het vervoer van de goederen geschiedt voor de rekening en risico van Afnemer. Het transportmiddel wordt door Gejo bepaald, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is bepaald. Op verzoek van Afnemer kan door Gejo een transportverzekering worden gesloten, waarvan de kosten voor rekening van Afnemer zijn.

6.3 Gejo is niet aansprakelijk voor tijdens het vervoer ontstane schade aan de goederen of aan derden.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling vindt plaats in de overeengekomen valuta, zonder enige aftrek of verrekening.

7.2 Indien niet anders is overeengekomen, zal betaling geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
7.3 Indien betaling niet is geschied binnen de betalingstermijn dan is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden, is Afnemer rente verschuldigd over het factuurbedrag c.q. het openstaande deel daarvan. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke handelsrente.

7.4 Zodra Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te weten dat hij zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet deugdelijk kan nakomen, geeft hij daarvan onverwijld schriftelijk bericht aan Gejo, met beschrijving van de oorzaak van de niet-nakoming.

7.5 Indien Gejo genoodzaakt wordt om de vordering ter incasso uit handen te geven, is Afnemer verplicht alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten aan Gejo te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste vijftien procent van de hoofdsom, met een minimum van euro 500,00. Ter keuze van Gejo kan Afnemer ook worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor Gejo zelf wordt belast.

7.6 Indien Afnemer in verzuim is dan kan Gejo terstond:

- haar verplichtingen jegens Afnemer opschorten, en/of

- schadevergoeding voor de door de vertraging ontstane schade vorderen, en/of

- de overeenkomst ontbinden.

7.7 Indien Afnemer in verzuim is dan heeft Gejo het recht om de geleverde en nog niet betaalde goederen voor rekening en risico van Afnemer op te slaan op een plaats naar keuze van Gejo.

7.8 Iedere betaling door Afnemer strekt in de eerste plaats ter voldoening van de kosten, de rente en daarna van de opeisbare facturen die het langste openstaan, ook als Afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 De eigendom van de door Gejo geleverde goederen gaat eerst dan over op Afnemer nadat deze aan Gejo alles heeft voldaan dat aan Gejo terzake van de levering van die goederen - daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en kosten - verschuldigd is.

8.2 Afnemer is jegens Gejo aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen voordat eigendomsovergang heeft plaatsgevonden als bedoeld in lid 1. Ontbinding en terugname laten de rechten van Gejo op vergoeding van schade en verlies onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Gejo op Afnemer direct en volledig opeisbaar zijn.

8.3 Door het aangaan van een overeenkomst met Gejo vestigt Afnemer bij voorbaat een stil pandrecht op alle door Gejo aan Afnemer te leveren goederen, tot zekerheid voor de betaling door Afnemer aan Gejo van alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van Gejo op Afnemer.

Artikel 9 Garantie
9.1 Onverminderd de overigens in deze voorwaarden gestelde beperkingen, staat Gejo in zowel voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal. De garantie beloopt twaalf maanden na levering. Voorzover het betreft de bij keuring niet waarneembare gebreken heeft te gelden dat Afnemer dient aan te tonen dat deze gebreken binnen de garantietermijn zijn opgetreden, en uitsluitend of overwegend een direct gevolg zijn van een onjuistheid in de door Gejo toegepaste constructie dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van niet-deugdelijk materiaal.

9.2 De onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Gejo worden hersteld door reparatie of door vervanging van het gebrekkige onderdeel, zulks al dan niet in het bedrijf van Gejo, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Gejo. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten, reis­ en verblijfkosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van Afnemer.

9.3 De garantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door:

- de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorziene normale gebruik;

- normale slijtage;

- foutieve of gebrekkige montage, installatie of reparatie door Afnemer of derden;

- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

- materialen of zaken, die door Afnemer aan Avec zijn aangeleverd c.q. ter bewerking zijn verstrekt;

- materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van Afnemer toegepast;

- door Gejo van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Gejo heeft verstrekt;

- demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product door Afnemer, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Gejo.

9.4 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Gejo gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Gejo met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie gehouden.

9.5 Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na de ontdekking daarvan, in schriftelijke vorm binnen de garantietermijn te geschieden. Bij overschrijding van deze termijnen zal elke reclamatie, uit welken hoofde ook, tegen Gejo terzake van die gebreken zijn vervallen. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen twee maanden na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

9.6 Reclamaties geven Afnemer geen recht zijn betaling op te schorten, en verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Reclamatie ten aanzien van een deel van de order geeft Afnemer niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele order.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Gejo is beperkt tot nakoming van de in artikel 9 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

10.2 Indien Gejo, zonder de montage te hebben verricht, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dat voor risico van Afnemer.

10.3 Gejo is voor schade, toegebracht aan Afnemer en/of derden door Gejo of door de personen of hulpmiddelen, van wie Gejo zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, niet aansprakelijk, behoudens wanneer er sprake is van opzet of grove schuld.

10.4 Gejo is jegens Afnemer nimmer aansprakelijk voor gevolgschade bij derden en/of voor gederfde winst, behoudens wanneer sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Gejo.

10.5 Gejo is niet aansprakelijk voor schade die door Afnemer en/of derden wordt geleden, welke direct of indirect is veroorzaakt door het product zelf, behoudens de wettelijk niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

10.6 De aansprakelijkheid van Gejo is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de goederen tengevolge waarvan Afnemer schade heeft geleden.

10.7 Adviezen en gegevens met betrekking tot de te leveren goederen alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door Gejo naar beste weten verstrekt. Gejo aanvaardt voor de juistheid van haar adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen enkele aansprakelijkheid.

10.8 Gejo is niet aansprakelijk voor schade aan of het verloren gaan van goederen van Afnemer en/of derden, die aan haar in verband met de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst mochten worden toevertrouwd, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Gejo.

10.9 Afnemer vrijwaart Gejo voor aanspraken van derden op vergoeding van schade jegens Afnemer op grond van aansprakelijkheid uit welken hoofde ook.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Indien Gejo tengevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, dan is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Bij gedeeltelijke nakoming door Gejo zal Afnemer een evenredig gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, defecten aan machinerieën, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, -halffabrikaten, -materialen, -hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen en voorts van iedere omstandigheid die Gejo redelijkerwijze niet heeft kunnen voorkomen en waarop Gejo geen invloed heeft.

11.3 Ingeval van overmacht aan de zijde van Afnemer heeft Gejo te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden en, tenzij nakoming van de overeenkomst door Afnemer blijvend onmogelijk is, het recht haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten voor de duur van de tekortkoming, zonder dat Afnemer recht heeft op enigerlei vorm van schadevergoeding.

Artikel 12 Beëindiging
12.1 Indien Afnemer een of meer van zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet nakomt, en/of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn zaken en/of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, en/of ingeval van zijn overlijden indien Afnemer een natuurlijk persoon is, is Gejo gerechtigd om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2 In het geval van het voorgaande lid heeft Gejo het recht verdere leveranties te staken en terstond betaling te vorderen van de reeds geleverde goederen en diensten.

Artikel 13 Rechts- en domiciliekeuze
13.1 Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Gejo.

Gejo Schoolleverancier | Postbus 152 | 6980 AD, Doesburg NL | tel. 0313 476 127 | fax 0313 479 195 | info@gejo.nl